Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Matouš 28

1

Když pak končila sobota a svítalo na první[ den] týdne, přišla Marie Magdaléna a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob.

2

A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, a když přišel, odvalil kámen ode dveří a posadil se na něm.

3

Jeho obličej byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.

4

A strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.

5

Anděl pak odpověděl ženám: "Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.

6

Není tu, neboť vstal, jak předpověděl. Pojďte, pohleďte na místo, kde ležel Pán.

7

Jděte rychle a řekněte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. A hle, předchází vás do Galileje. Tam ho spatříte. Hleďte, řekl jsem vám[ to]."

8

A[ tak] rychle odešly od hrobu s bázní a s velikou radostí a běžely, aby[ to] oznámily jeho učedníkům.

9

A když to šly oznámit jeho učedníkům, vtom se s nimi setkal Ježíš a pozdravil je. Přistoupily tedy, objaly jeho nohy a poklonily se mu.

10

Tehdy jim Ježíš řekl: "Nebojte se, jděte a oznamte mým bratrům, ať jdou do Galileje a tam mě spatří."

11

A když ty[ ženy] odcházely, hle, někteří ze stráže šli do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo.

12

A když se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům mnoho peněz

13

a řekli: "Mluvte[ takhle]: 'V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.'

14

A kdyby o tom uslyšel vladař, my ho přesvědčíme a zbavíme vás starostí."

15

Oni tedy vzali peníze a dělali, jak byli naučeni. A tato řeč je mezi Židy rozhlášena až do dnešního dne.

16

Jedenáct učedníků pak šlo do Galileje, na tu horu, kterou jim Ježíš určil.

17

A když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali.

18

Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

19

Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého

20

a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998