Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Matouš 27

1

A když přišlo ráno, usnesli se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíši, že ho vydají na smrt.

2

Svázali ho tedy, odvedli ho k vladaři, Pontskému Pilátovi, a vydali mu ho.

3

Když tehdy Jidáš, jeho zrádce, uviděl, že[ Ježíš] byl odsouzen, litoval[ toho] a vrátil těch třicet stříbrných velekněžím a starším.

4

Řekl[ jim]: "Zhřešil jsem! Zradil jsem nevinnou krev!" Oni však odpověděli: "Co je nám do toho? Hleď si[ toho] sám!"

5

Zahodil tedy ty stříbrné v chrámu a šel pryč. A když odešel, oběsil se.

6

Velekněží pak vzali ty stříbrné a řekli: "Nelze je dát do pokladny, protože je[ to] mzda za krev."

7

A když se poradili, koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců.

8

Proto se to pole až dodnes nazývá Pole krve.

9

Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka: "Vzali třicet stříbrných, cenu za toho ceněného, kterého[ takto] ocenili synové Izraele,

10

a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Pán."

11

Ježíš pak stanul před vladařem. Vladař se ho zeptal: "Ty jsi ten židovský král?" Ale Ježíš mu odpověděl: "Ty[ to] říkáš."

12

A když ho velekněží a starší obviňovali, nic neodpovídal.

13

Pilát mu tedy řekl: "Neslyšíš, jaké věci to proti tobě svědčí?"

14

[On] mu ale neodpověděl ani na jediné slovo, takže se vladař velmi divil.

15

Vladař pak měl ve zvyku propouštět lidu ve svátek jednoho vězně, kterého chtěli.

16

A tehdy měli významného vězně jménem Barabáš.

17

Když se tedy[ lidé] sešli, Pilát jim řekl: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus?"

18

Věděl totiž, že ho vydali ze závisti.

19

A když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena vzkaz: "Neměj nic s tímto spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla."

20

Velekněží a starší ale navedli zástupy, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše aby dali zahubit.

21

Vladař jim tedy odpověděl: "Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil?" A oni řekli: "Barabáše!"

22

Pilát jim řekl: "Co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus?" A všichni řekli: "Ať je ukřižován!"

23

Vladař však řekl: "A co zlého udělal?" Ale oni křičeli[ ještě] víc: "Ať je ukřižován!"

24

A když Pilát viděl, že nic nezmůže, ale[ že] je čím dál větší pozdvižení, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce se slovy: "Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého. Hleďte si[ toho] sami."

25

A všechen lid odpověděl: "Jeho krev na nás a na naše děti!"

26

Tehdy jim propustil Barabáše, ale Ježíše[ nechal] zbičovat a vydal[ ho] k ukřižování.

27

Tehdy vzali vladařovi vojáci Ježíše do paláce a shromáždili k němu celou posádku.

28

Svlékli ho a oblékli mu rudý plášť,

29

a když upletli korunu z trní, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu. Říkali: "Buď zdráv, židovský králi!"

30

Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy.

31

Když se mu[ dost] naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli, aby byl ukřižován.

32

A když vyšli, našli člověka z Kyrény, jménem Šimona. Toho přinutili, aby vzal jeho kříž.

33

A tak přišli na místo zvané Golgota, což znamená Místo lebky.

34

Dali mu napít octa smíšeného se žlučí. A když[ jej] okusil, nechtěl pít.

35

A když ho ukřižovali, rozdělili si jeho šaty házením losu, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka: "Rozdělili si mé šaty mezi sebou a o mé roucho házeli los."

36

Pak seděli a hlídali ho tam.

37

A nad jeho hlavu dali nápis jeho viny: "TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL".

38

Tehdy byli spolu s ním ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici.

39

Kolemjdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami

40

a říkali: "Ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, sestup z kříže!"

41

Tak podobně se posmívali i velekněží se zákoníky a staršími a říkali:

42

"Jiné spasil, [ale] sám sebe spasit nemůže! Jestli je král Izraele, ať teď sestoupí z kříže a uvěříme v něj!

43

Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: 'Jsem Boží Syn'!"

44

A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním.

45

Od šesté hodiny pak nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny.

46

Kolem deváté hodiny pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"

47

A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten[ člověk] volá Eliáše!"

48

Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, a když ji naplnil octem, dal ji na větev a dával mu napít.

49

Ale ostatní říkali: "Nech[ ho], uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho zachránil!"

50

Ježíš pak opět hlasitě vykřikl a vypustil ducha.

51

A hle, chrámová opona se roztrhla na dva[ kusy] odshora až dolů a země se otřásla a skály popraskaly.

52

Otevřely se hroby a vstala mnohá těla zesnulých svatých,

53

kteří po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha[ lidem].

54

Když pak setník a ti, kdo s ním hlídali Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se dělo, velmi se vyděsili a říkali: "To byl opravdu Boží Syn!"

55

Bylo tam také mnoho žen přihlížejících zpovzdálí, které doprovázely Ježíše z Galileje a sloužily mu.

56

Byla mezi nimi Marie Magdaléna a Marie, matka Jakuba a Jozese, a matka Zebedeových synů.

57

A když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který byl také Ježíšův učedník.

58

Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát nařídil, aby tělo bylo vydáno.

59

Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého plátna

60

a pochoval ho do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Potom přivalil ke dveřím hrobu velký kámen a odešel.

61

A byla tam Marie Magdaléna a druhá Marie, sedící naproti hrobu.

62

Nazítří, po[ dni] připravování, se pak velekněží a farizeové sešli k Pilátovi

63

a řekli[ mu]: "Pane, vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: 'Po třech dnech vstanu.'

64

Proto nařiď, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: 'Byl vzkříšen z mrtvých!' Tak bude poslední blud horší než ten první!"

65

Pilát jim řekl: "Máte stráž, jděte a hlídejte, jak umíte."

66

A tak šli, a když zapečetili kámen, obsadili hrob strážnými.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998