Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Matouš 22

1

Ježíš k nim pak znovu mluvil v podobenstvích a řekl:

2

"Nebeské království je podobné králi, který svému synu vystrojil svatbu.

3

Poslal své služebníky, aby svolali na svatbu ty, kdo byli pozváni, ale oni nechtěli přijít.

4

Poslal tedy znovu jiné služebníky a řekl jim: 'Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem[ pro vás] svou hostinu. Moji býci a můj vykrmený dobytek jsou zabiti a všechno je připraveno; pojďte na svatbu!'

5

Oni však na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem.

6

Ostatní se pak chopili jeho služebníků, potupili[ je] a zabili.

7

Když to král uslyšel, rozhněval se, poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil.

8

Tehdy řekl svým služebníkům: 'Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni.

9

Proto jděte na nároží, a kohokoli najdete, zvěte na svatbu.

10

A ti služebníci vyšli na ulice a shromáždili všechny, které našli-zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hodovníky.

11

Tehdy vešel král, aby se podíval na hosty, a uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha.

12

Řekl mu: 'Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha?' A on oněměl.

13

Král tedy řekl služebníkům: 'Svažte mu nohy a ruce, vezměte ho a uvrhněte do té zevnější tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.'

14

Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených."

15

Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho mohli chytit za slovo.

16

Pak k němu poslali své učedníky s herodiány a[ ti] řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo.

17

Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň nebo ne?"

18

Ježíš ale znal jejich zlomyslnost a řekl jim: "Proč mě pokoušíte, pokrytci?

19

Ukažte mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár.

20

Řekl jim: "Čí je tento obraz a nápis?"

21

Odpověděli: "Císařův." Tehdy jim řekl: "Dejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu."

22

A když[ to] uslyšeli, podivili se. Potom ho opustili a odešli.

23

V ten den k němu přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a zeptali se ho:

24

"Mistře, Mojžíš řekl, že když někdo zemře bez dětí, aby si jeho bratr právem švagrovství vzal jeho ženu a zplodil svému bratru potomka.

25

U nás bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel, a protože neměl potomky, zanechal svou ženu svému bratru.

26

Totéž[ se stalo] i s druhým a třetím[ bratrem], až po sedmého.

27

Poslední ze všech pak zemřela i ta žena.

28

Kterému z těch sedmi tedy bude manželkou při vzkříšení? Měli ji přece všichni!"

29

Ježíš jim však odpověděl: "Bloudíte, protože neznáte Písma ani Boží moc.

30

Vždyť při vzkříšení se[ lidé] nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi.

31

Ale ohledně zmrtvýchvstání-copak jste nečetli, co vám Bůh řekl slovy:

32

'Já jsem Bůh Abrahama, Bůh Izáka a Bůh Jákoba'? Bůh není Bohem mrtvých, ale živých!"

33

A když to uslyšely zástupy, žasly nad jeho učením.

34

Když pak farizeové uslyšeli, že[ Ježíš] umlčel saduceje, sešli se spolu.

35

Potom se jeden z nich, učený v Zákoně, zeptal, aby ho vyzkoušel:

36

"Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?"

37

Ježíš mu řekl: "'Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

38

To je první a největší přikázání.

39

Druhé je mu podobné: 'Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.'

40

Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

41

A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal:

42

"Co si myslíte o Kristu? Čí je to syn?" Řekli mu: "Davidův."

43

On jim řekl: "Jak ho tedy může David v Duchu nazývat Pánem? Vždyť říká:

44

'Pán řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.'

45

Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?"

46

A nikdo mu nemohl odpovědět[ ani] slovo. Od toho dne se ho už nikdo neodvážil[ na nic] zeptat.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998