Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Matouš 2

1

Když se pak Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, do Jeruzaléma přišli mágové od východu

2

a říkali: "Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme totiž na východě jeho hvězdu a přišli jsme, abychom se mu poklonili."

3

To když uslyšel král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním.

4

Svolal tedy všechny velekněze a učitele lidu a tázal se jich, kde se má Kristus narodit.

5

Oni mu řekli: "V judském Betlémě. Neboť tak je napsáno skrze proroka:

6

'Ale ty, Betléme v zemi judské, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde Panovník, který bude pást můj lid, Izrael.' "

7

Tehdy Herodes tajně povolal mágy a vyptával se jich na čas, kdy se jim ta hvězda ukazovala.

8

A když je posílal do Betléma, řekl: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě, a jakmile ho naleznete, oznamte mi to, abych i já mohl přijít a poklonit se mu."

9

Když tedy vyslechli krále, odjeli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad[ místem,] kde bylo to dítě.

10

Když tu hvězdu uviděli, zaradovali se nesmírnou radostí.

11

Vešli tedy do domu, nalezli dítě s Marií, jeho matkou, a padli a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

12

A když dostali ve snu od Boha pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinou cestou.

13

Když pak odjeli, hle, Josefovi se ve snu ukázal Pánův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím; neboť Herodes se chystá to dítě hledat, aby ho zabil."

14

A tak v noci vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta

15

a zůstal tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka: "Z Egypta jsem povolal svého Syna."

16

Když pak Herodes poznal, že byl od mágů oklamán, nesmírně se rozhněval a dal povraždit všechny děti mužského pohlaví v Betlémě a v celém okolí od dvouletých níže, podle času, na který se vyptal mágů.

17

Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše:

18

"Hlas byl slyšet v Ráma, naříkání, pláč a mnohé úpění, Ráchel plačící nad svými dětmi; a nenechala se utěšit, protože jich už není."

19

Když pak Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě

20

a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, neboť ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví."

21

Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země.

22

Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archelaus, bál se tam jít. A když byl od Boha ve snu varován, obrátil se do galilejského kraje.

23

Když[ tam] přišel, bydlel ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroky-že bude nazván Nazaretský.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998