Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Matouš 18

1

V tu dobu přišli k Ježíši učedníci a říkali: "Kdo je tedy v nebeském království největší?"

2

Ježíš k sobě zavolal malé dítě, postavil je uprostřed nich

3

a řekl: "Amen, říkám vám, [že] jestli se neobrátíte a nebudete jako malé děti, vůbec do nebeského království nevejdete.

4

A proto kdokoli se poníží a bude jako toto malé dítě, ten je v nebeském království největší.

5

A kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mne."

6

"Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili. veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.

7

Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází.

8

Svádí-li tě tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně.

9

A jestliže tě svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do[ věčného] života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně.

10

Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce."

11

"Neboť Syn člověka přišel, aby spasil to, co zahynulo.

12

Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící?

13

A když se stane, že ji najde, říkám vám jistě, že se z ní raduje více než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily.

14

Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých."

15

"Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi svého bratra.

16

Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva[ bratry,] aby každé slovo obstálo v ústech dvou nebo tří svědků.

17

Nechce-li však poslechnout[ ani] je, řekni[ to] církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe[ cizí] jako pohan a celník.

18

Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude už rozvázáno v nebi.

19

Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim[ to] od mého nebeského Otce.

20

Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich."

21

Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Až sedmkrát?"

22

Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že až sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.

23

Nebeské království je totiž podobné králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty.

24

A když začal počítat, byl přiveden jeden, který mu dlužil deset tisíc hřiven.

25

Když pak neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a[ tím] aby se zaplatil[ dluh].

26

Ten služebník tedy padl a začal se mu klanět se slovy: 'Pane, měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!'

27

Ten pán se tedy nad ním slitoval, propustil ho a dluh mu odpustil.

28

Když ale ten služebník odešel, našel jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu dlužil sto denárů, chytil ho a začal ho škrtit se slovy: 'Zaplať mi, co dlužíš!'

29

Ten spoluslužebník tedy padl k jeho nohám a prosil ho: 'Měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!'

30

Ale on nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud by nezaplatil, co dluží.

31

Když pak jeho spoluslužebníci viděli, co se stalo, velice se zarmoutili; šli ke svému pánu a pověděli mu všechno, co se stalo.

32

Tehdy ho jeho pán zavolal a řekl mu: '[Ty] zlý služebníku! Odpustil jsem ti celý ten dluh, protože jsi mě prosil.

33

Neměl ses i ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se slitoval já nad tebou?'

34

A[ tehdy] se jeho pán rozhněval a dal ho katům, dokud nezaplatí všechno, co mu dlužil.

35

Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru jejich prohřešky."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998