Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Matouš 16

1

Tehdy ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Prosili ho, aby jim ukázal znamení z nebe.

2

On jim odpověděl: "Když je večer, říkáte: '[Bude] hezky, protože nebe je červené.'

3

Ale za svítání[ říkáte]: 'Dnes[ bude] ošklivo, protože je červené zatažené nebe.' Pokrytci! Umíte rozeznat vzhled nebe, ale znamení těchto časů[ rozeznat] neumíte?

4

Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše." Tehdy je nechal a odešel.

5

A když se jeho učedníci přeplavili na druhou stranu, [zjistili, že] zapomněli vzít chléb.

6

Ježíš jim tehdy řekl: "Dávejte pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů."

7

Oni se pak mezi sebou dohadovali a říkali: "Nevzali jsme žádný chléb."

8

Ježíš to ale věděl a řekl jim: "Proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že jste nevzali chléb?

9

Copak ještě nechápete ani si nevzpomínáte na těch pět chlebů pro pět tisíc[ mužů, a] kolik jste nasbírali košů?

10

Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů?

11

Jak to, [že] nerozumíte, že jsem nemluvil o chlebech, když jsem říkal: Varujte se farizejského a saducejského kvasu?"

12

Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení.

13

Když pak Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mne, Syna člověka, mají lidé?"

14

A oni řekli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků."

15

On jim řekl: "A za koho mne máte vy?"

16

Šimon Petr mu odpověděl: "Ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha!"

17

Ježíš mu tedy řekl: "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože[ toto] ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.

18

A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.

19

Dám ti klíče nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi."

20

Tehdy své učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že On, Ježíš, je Kristus.

21

Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, od velekněží a od zákoníků, být zabit a třetího dne vstát[ z mrtvých].

22

Tehdy ho Petr vzal stranou a začal ho kárat slovy: "[Bůh] tě chraň, Pane, to se ti nikdy nestane!"

23

On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Jdi za mnou, Satane, svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské!"

24

Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.

25

Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli by ztratil svou duši pro mě, ten ji nalezne.

26

Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši? A co dá člověk na oplátku za svou duši?

27

Neboť Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.

28

Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998