Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Matouš 1

1

Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:

2

Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry.

3

Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támary a Fáres zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.

4

Aram pak zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.

5

Salmon zplodil Boáze z Rachab a Boáz zplodil Obéda z Rút. Obéd pak zplodil Isaje.

6

Isaj zplodil krále Davida a král David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy.

7

Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Azu,

8

Aza zplodil Jozafata, Jozafat zplodil Jorama, Joram zplodil Oziáše.

9

Oziáš pak zplodil Joatama a Joatam zplodil Achaza. Achaz zplodil Ezechiáše.

10

Ezechiáš pak zplodil Manasese a Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.

11

Joziáš pak zplodil Jekoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.

12

Po zavlečení do Babylónu pak Jekoniáš zplodil Salatiela a Salatiel zplodil Zorobábela.

13

Zorobábel zplodil Abiuda a Abiud zplodil Eliakima, Eliakim pak zplodil Azora.

14

Azor potom zplodil Sádocha, Sádoch zplodil Achima a Achim zplodil Eliuda.

15

Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mátana, Mátan zplodil Jákoba.

16

Jákob pak zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus.

17

A tak[ bylo] celkem čtrnáct pokolení od Abrahama až do Davida, čtrnáct pokolení od Davida až do babylónského zajetí a čtrnáct pokolení od babylónského zajetí až do Krista.

18

Narození Ježíše Krista se událo takto: Když byla jeho matka Marie zasnoubena Josefovi, ještě než se sešli, ukázalo se, že je těhotná z Ducha Svatého.

19

Ale její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl vystavit potupě, rozhodl se propustit ji potají.

20

Když pak o těch věcech přemýšlel, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za svou manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého.

21

Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."

22

Toto všechno se stalo, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka, který řekl:

23

"Hle, panna bude těhotná a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel," které se překládá: Bůh s námi.

24

Když se pak Josef probudil ze spánku, udělal, co mu přikázal Pánův anděl a přijal[ Marii] za svou manželku.

25

Ale nepoznal ji až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998