Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Jozue 15

1

Tento pak byl los pokolení synů Juda po čeledech jejich, při pomezí Edomském a poušti Tsin ku poledni, k straně polední.

2

I byla jejich meze polední kraj moře slaného od zátoky, kteráž se chýlí ku poledni.

3

Odkudž jda na poledne k vrchu Akrabim, přechází Tsin, a táhne se od poledne k Kádesbarne, i přichází až do Ezron, a odtud točí se k Addar, a obchází Karkaha.

4

Odtud jde do Asmona, a vychází ku potoku Egyptskému, a přichází meze ta až k západu. To budete míti pomezí na poledne.

5

Meze pak na východ jest moře slané, až k kraji Jordánu, a meze strany půlnoční jest od zátoky moře a od kraje Jordánu.

6

Odkudž jde meze ta do Betogla, a táhne se od půlnoci do Betaraba; a odtud přichází k kameni Bohana syna Rubenova.

7

A vstupuje ta meze do Dabir od údolí Achor, a na půlnoci chýlí se k Galgala, kteréž jest naproti vcházení do Adomim, jenž jest údolí tomu ku poledni, a přechází k vodám Ensemes, a skonává se u studnice Rogel.

8

Odtud jde ta meze přes údolí synů Hinnom k straně Jebus od poledne, jenž jest Jeruzalém, odkudž vstupuje táž meze k vrchu hory, kteráž jest naproti údolí Hinnom na západ, a kteráž jest na konci údolí Refaim na půlnoci.

9

Obchází pak ta meze od vrchu té hory k studnici vody Neftoa, a vychází k městům hory Efron; a odtud jde ta meze do Bála, jenž jest Kariatjeharim.

10

Potom točí se ta meze od Bála na západ k hoře Seir, a odtud jde k straně hory Jeharimských od půlnoci, jenž jest Cheslon, a sstupuje do Betsemes, a přichází do Tamna.

11

A vychází ta meze v stranu Akaron na půlnoci, a točí se vůkol k Sechronu, a přechází až k hoře Bála, a odtud táhne se do Jebnael, i dochází ta meze k moři.

12

Potom západní pomezí jest při moři velikém a mezech jeho. To jest pomezí synů Juda vůkol, po čeledech jejich.

13

Kálefovi pak, synu Jefone, dal díl u prostřed synů Juda, podlé řeči Hospodinovy k Jozue, město Arbe, otce Enakova, jenž jest Hebron.

14

I vyhnal odtud Kálef tři syny Enakovy: Sesai a Achimana a Tolmai, rodinu Enakovu.

15

A odtud vstoupil k obyvatelům Dabir, kteréž prvé sloulo Kariatsefer.

16

I řekl Kálef: Kdo by dobyl Kariatsefer a vzal je, dám jemu Axu dceru svou za manželku.

17

Dobyl ho pak Otoniel syn Cenezův, příbuzný Kálefův, i dal jemu Axu dceru svou za manželku.

18

I stalo se, že když přišla k němu, ponukla ho, aby prosil otce jejího za pole; protož ssedla s osla. I řekl jí Kálef: Což tě?

19

A ona odpověděla: Dej mi dar, poněvadž jsi mi dal zemi suchou, dejž mi také studnice vod. I dal jí studnice horní a studnice dolní.

20

To jest dědictví pokolení synů Juda po čeledech jejich.

21

Tato pak jsou města v končinách pokolení synů Juda, podlé pomezí Edom na poledne: Kabsael, Eder a Jagur;

22

A Cina, a Dimona, a Adada;

23

A Kedes, a Azor, a Jetnan;

24

Zif a Telem, a Balot;

25

Též Azor, Chadat a Kariot, Ezron, jenž jest Azor;

26

Amam a Sama, a Molada;

27

A Azar Gadda, a Esmon, a Betfelet;

28

Též Azarsual, a Bersabé, a Baziothia;

29

Bála a Im, a Esem;

30

A Eltolad, a Chesil, a Horma;

31

A Sicelech, a Medemena, a Sensenna;

32

A Lebaot, a Selim, též Ain a Remmon; všech měst dvadceti a devět i vsi jejich.

33

Na rovinách pak: Estaol a Zaraha, a Asna;

34

A Zanoe, a Engannim, Tafua a Enaim;

35

Jarmut, Adulam, Socho a Azeka;

36

A Saraim, Aditaim, a Gedera, a Gederotaim, měst čtrnácte i vsi jejich;

37

Senan a Adassa, a Magdalgad;

38

Delean a Masfa, a Jektehel;

39

Lachis, Baskat a Eglon;

40

Chebon, Lemam a Cetlis;

41

Gederot, Betdagon, a Naama, i Maceda, měst šestnáct a vsi jejich;

42

Lebna, Eter a Asan;

43

Jefta, Asna a Nesib;

44

Ceila, Achzib a Maresa, měst devět i vsi jejich;

45

Akaron a městečka, i vsi jeho;

46

Od Akaron až k moři všecka města, kteráž se chýlí k Azotu, i vsi jejich;

47

Azot, městečka jeho i vsi jeho; Gáza, městečka jeho i vsi jeho až ku potoku Egyptskému, i moře veliké s pomezím svým.

48

A na horách: Samir, Jeter a Socho;

49

Danna a město Sanna, jenž jest Dabir;

50

Anab, Estemo a Anim;

51

Gosen, Holon a Gilo, měst jedenácte i vsi jejich;

52

Arab, Duma a Esan;

53

Janum, Bettafua a Afeka;

54

Též Atmata a Kariatarbe, jenž jest Hebron, a Sior, měst devět a vsi jejich.

55

Maon, Karmel a Zif, a Juta;

56

Jezreel a Jukadam, a Zanoe;

57

Kain, Gabaa a Tamna, měst deset i vsi jejich;

58

Alul, Betsur a Gedor;

59

Maret, Betanot a Eltekon, měst šest i vsi jejich;

60

Kariatbaal, kteréž jest Kariatjeharim, a Rebba, města dvě i vsi jejich;

61

Na poušti: Betaraba, Middin a Sechacha;

62

A Nibsam, a město solné, a Engadi, měst šest i vsi jejich.

63

Jebuzejských pak obyvatelů Jeruzaléma nemohli synové Juda vypléniti, protož bydlil Jebuzejský s syny Judskými v Jeruzalémě až do tohoto dne.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613