Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Jozue 12

1

Tito pak jsou králové té země, kteréž pobili synové Izraelští, a opanovali zemi jejich, za Jordánem k východu slunce, od potoku Arnon až k hoře Hermon i všecky roviny k východu:

2

Seon, král Amorejský, kterýž bydlil v Ezebon, a panoval od Aroer, kteréž leží při břehu potoka Arnon, a u prostřed potoka toho, a polovici Galád, až do potoka Jabok, kterýž jest na pomezí synů Ammon,

3

A od rovin až k moři Ceneret k východu, a až k moři pouště, jenž jest moře slané k východu, kudyž se jde k Betsimot, a od polední strany ležící pod horou Fazga.

4

Pomezí také Oga, krále Bázan, z ostatků Refaimských, kterýž bydlil v Astarot a v Edrei,

5

A kterýž panoval na hoře Hermon a v Sálecha, i ve vší krajině Bázan až ku pomezí Gessuri a Machati, a nad polovicí Galád, ku pomezí Seona, krále Ezebon.

6

Mojžíš, služebník Hospodinův, a synové Izraelští pobili je; a dal ji Mojžíš služebník Hospodinův k vládařství pokolení Rubenovu, Gádovu a polovici pokolení Manassesova.

7

Tito pak jsou králové země té, kteréž pobil Jozue a synové Izraelští za Jordánem k západu, od Balgad, kteréž jest na poli Libánském, až k hoře lysé, kteráž se táhne až do Seir, a dal ji Jozue pokolením Izraelským k vládařství po dílích jejich,

8

Na horách i na rovinách, i po polích, i v údolích, i na poušti a na poledne, zemi Hetejského, Amorejského, Kananejského, Ferezejského, Hevejského a Jebuzejského:

9

Král Jericha jeden, král Hai, kteréž bylo na straně Bethel, jeden;

10

Král Jeruzalémský jeden, král Hebron jeden;

11

Král Jarmut jeden, král Lachis jeden;

12

Král Eglon jeden, král Gázer jeden;

13

Král Dabir jeden, král Gader jeden;

14

Král Horma jeden, král Arad jeden;

15

Král Lebna jeden, král Adulam jeden;

16

Král Maceda jeden, král Bethel jeden;

17

Král Tafua jeden, král Chefer jeden;

18

Král Afek jeden, král Sáron jeden;

19

Král Mádon jeden, král Azor jeden;

20

Král Simron Meron jeden, král Achzaf jeden;

21

Král Tanach jeden, král Mageddo jeden;

22

Král Kedes jeden, král Jekonam z Karmelu jeden;

23

Král Dor z krajiny Dor jeden, král z Goim v Galgal jeden;

24

Král Tersa jeden. Všech králů třidceti a jeden.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613