Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Marek 13

1

A když vycházel z chrámu, dí jemu jeden z učedlníků jeho: Mistře, pohleď, kteraké kamení a jaké jest toto stavení!

2

Tedy Ježíš odpovídaje, řekl jemu: Vidíš toto tak veliké stavení? Nebudeť ostaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.

3

A když se posadil na hoře Olivetské proti chrámu, otázali se jeho obzvláštně Petr, Jakub a Jan a Ondřej, řkouce:

4

Pověz nám, kdy to bude? A které znamení, když se toto všecko bude plniti?

5

Ježíš pak odpovídaje jim, počal praviti: Vizte, aby vás někdo nesvedl.

6

Neboť mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Já jsem Kristus, a mnohéť svedou.

7

Když pak uslyšíte boje a pověst o válkách, nestrachujte se; nebo musí to býti, ale ne ihned konec.

8

Povstaneť zajisté národ proti národu a království proti království, a bude zemětřesení po místech, a hladové i bouřky.

9

A toť budou počátkové bolesti. Vy pak šetřte se. Nebo vydávati vás budou na sněmy a do shromáždění; budete biti, a před vladaři a králi stanete pro mne, na svědectví jim.

10

Ale ve všech národech nejprv musí býti kázáno evangelium.

11

Když pak vás povedou vyzrazujíce, nestarejte se, co byste mluvili, aniž o to pečlivě přemyšlujte, ale což vám bude dáno v tu hodinu, to mluvte; nebo nejste vy, jenž mluvíte, ale Duch svatý.

12

Vydáť pak bratr bratra na smrt a otec syna, a povstanou děti proti rodičům, a budou je mordovati.

13

A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé. Ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.

14

Když pak uzříte ohavnost zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze Daniele proroka, ana stojí, kdež by státi neměla, (kdo čte, rozuměj,) tehdáž ti, kdož jsou v Židovstvu, ať utekou na hory.

15

A kdož na střeše jest, nesstupuj do domu, ani vcházej, aby co vzal z domu svého.

16

A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucho své.

17

Běda pak těhotným a těm, kteréž krmí v těch dnech.

18

Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě.

19

Neboť budou ti dnové plní takového soužení, jakéhož nebylo od počátku stvoření, kteréž Bůh stvořil, až dosavad, aniž potom bude.

20

A byť neukrátil Pán těch dnů, nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro vyvolené, kteréž vyvolil, ukrátil těch dnů.

21

A tehdáž řekl-li by vám kdo: Aj teď jest Kristus, aneb, aj tamto, nevěřte.

22

Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a budou činiti divy a zázraky k svedení, by možné bylo, také i vyvolených.

23

Vy pak šetřte se. Aj, předpověděl jsem vám všecko.

24

V těch pak dnech, po soužení tom, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého.

25

A hvězdy nebeské budou padati, a moci, které jsou na nebi, pohnou se.

26

A tehdážť uzří Syna člověka, an se béře v oblacích s mocí velikou a s slavou.

27

I tehdyť pošle anděly své, a shromáždí vyvolené své ode čtyř větrů, od končin země až do končin nebe.

28

Od fíku pak učte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a vypučí se listí, znáte, že blízko jest léto.

29

Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, vězte, že blízko jest a ve dveřích království Boží.

30

Amen pravím vám, žeť nepomine pokolení toto, až se tyto všecky věci stanou.

31

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.

32

Ale o tom dni a hodině žádný neví, ani andělé, jenž jsou v nebesích, ani Syn, jediné sám Otec.

33

Vizte, bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.

34

Syn člověka zajisté jest jako člověk, kterýž daleko odšel, opustiv dům svůj, a poručiv služebníkům svým vladařství, a jednomu každému práci jeho, vrátnému přikázal, aby bděl.

35

Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno;

36

Aby snad přijda v nenadále, nenalezl vás, a vy spíte.

37

A cožť vám pravím, všechněmť pravím: Bděte.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613