Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Kazatel 11

1

Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej.

2

Dej částku sedmi aneb i osmi, nebo nevíš, co zlého bude na zemi.

3

Když se naplňují oblakové, déšť na zem vydávají; a když padá dřevo na poledne aneb na půlnoci, na kteréž místo padá to dřevo, tu zůstává.

4

Kdo šetří větru, nebude síti; a kdo hledí na husté oblaky, nebude žíti.

5

Jakož ty nevíš, která jest cesta větru, a jak rostou kosti v životě těhotné, tak neznáš díla Božího, kterýž činí všecko.

6

Hned z jitra rozsívej símě své, a u večer nedávej odpočinutí ruce své; nebo ty nevíš, co jest lepšího, to-li či ono, čili obé jednostejně dobré jest.

7

Příjemnéť jest zajisté světlo, a milá věc očima viděti slunce;

8

A však, by mnoho let živ jsa člověk, ve všech těch veselil by se, tedy rozpomenul-li by se na dny temnosti, jak jich mnoho bude, cožkoli přeběhlo, počte za marnost.

9

Radujž se tedy, mládenče, v mladosti své, a nechť tě obveseluje srdce tvé ve dnech mladosti tvé, a choď po cestách srdce svého, a podlé žádosti očí svých, než věz, že tě s tím se vším přivede Bůh na soud.

10

Anobrž odejmi hněv od srdce svého, a odvrať zlost od těla svého; nebo dětinství a mladost jest marnost.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613