Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Přísloví 20

1

Víno činí posměvače, a nápoj opojný nepokojného; pročež každý, kdož se kochá v něm, nebývá moudrý.

2

Hrůza královská jako řvání mladého lva; kdož ho rozhněvá, hřeší proti životu svému.

3

Přestati od sváru jest to každému ku poctivosti, ale kdožkoli se do nich zapletá, blázen jest.

4

Lenoch neoře pro zimu, pročež žebrati bude ve žni, ale nadarmo.

5

Rada v srdci muže voda hluboká, muž však rozumný dosáhne jí.

6

Větší díl lidí honosí se účinností svou, ale v pravdě takového kdo nalezne?

7

Spravedlivý ustavičně chodí v upřímnosti své; blažení synové jeho po něm.

8

Král sedě na soudné stolici, rozhání očima svýma všecko zlé.

9

Kdo může říci: Očistil jsem srdce své? Čist jsem od hříchu svého?

10

Závaží rozdílná a míra rozdílná, obé to ohavností jest Hospodinu.

11

Po skutcích svých poznáno bývá také i pachole, jest-li upřímé a pravé dílo jeho.

12

Ucho, kteréž slyší, a oko, kteréž vidí, obé to učinil Hospodin.

13

Nemiluj snu, abys nezchudl, otevři oči své, a nasytíš se chlebem.

14

Zlé, zlé, říká ten, kdož kupuje, a odejda, tedy se chlubí.

15

Zlato a množství perel, a nejdražší klínot jsou rtové umělí.

16

Vezmi roucho toho, kterýž slíbil za cizího, a kdo za cizozemku, základ jeho.

17

Chutný jest někomu chléb falše, ale potom ústa jeho pískem naplněna bývají.

18

Myšlení radou upevňuj, a s opatrnou radou veď boj.

19

Kdo vynáší tajnost, chodí neupřímě, pročež k lahodícímu rty svými nepřiměšuj se.

20

Kdo zlořečí otci svému neb matce své, zhasne svíce jeho v temných mrákotách.

21

Dědictví rychle z počátku nabytému naposledy nebývá dobrořečeno,

22

Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na Hospodina, a vysvobodí tě.

23

Ohavností jsou Hospodinu závaží rozdílná, a váhy falešné neoblibuje.

24

Od Hospodina jsou krokové muže, ale člověk jak vyrozumívá cestě jeho?

25

Osídlo jest člověku pohltiti věc posvěcenou, a po slibu zase toho vyhledávati.

26

Král moudrý rozptyluje bezbožné, a uvodí na ně pomstu.

27

Duše člověka jest svíce Hospodinova, kteráž zpytuje všecky vnitřnosti srdečné.

28

Milosrdenství a pravda ostříhají krále, a milosrdenstvím podpírá se trůn jeho.

29

Ozdoba mládenců jest síla jejich, a okrasa starců šediny.

30

Modřiny ran jsou lékařství při zlém, a bití vnitřnostem života.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613