Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Žalmy 89

1

Vyučující, složený od Etana Ezrachitského.

2

O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými.

3

Nebo jsem řekl: Na věky milosrdenství vzdělávati se bude, na nebi utvrdíš pravdu svou, o nížs řekl:

4

Učinil jsem smlouvu s vyvoleným svým, přisáhl jsem Davidovi služebníku svému,

5

Že až na věky utvrdím símě tvé, a vzdělám od národu do národu trůn tvůj. Sélah.

6

Protož oslavují nebesa div tvůj, Hospodine, i pravdu tvou v shromáždění svatých.

7

Nebo kdo na nebi přirovnán býti může Hospodinu? Kdo jest podobný Hospodinu mezi syny silných?

8

Bůh i v shromáždění svatých strašlivý jest náramně, a hrozný nade všecky vůkol něho.

9

Hospodine Bože zástupů, kdo jest jako ty, silný Hospodin? Nebo pravda tvá tobě přístojí všudy vůkol.

10

Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ.

11

Ty jsi jako raněného potřel Egypt, a silným ramenem svým rozptýlil jsi nepřátely své.

12

Tváť jsou nebesa, tvá také i země, okršlek i plnost jeho ty jsi založil.

13

Půlnoční i polední strana, kteréž jsi ty stvořil, i Tábor a Hermon o tvém jménu zpívají.

14

Tvé rámě jest přemocné, silná ruka tvá, a vyvýšená pravice tvá.

15

Spravedlnost a soud jsou základem trůnu tvého, milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou.

16

Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; tiť, Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.

17

Ve jménu tvém plésati budou každého dne, a v spravedlnosti tvé vyvýší se.

18

Nebo sláva síly jejich ty jsi, a z milosti tvé k zvýšení přijde roh náš.

19

Nebo štít náš jest Hospodinův, a svatého Izraelského král náš.

20

Tehdy mluvě u vidění k svatému svému, řekl jsi: Složil jsem pomoc v reku udatném, zvýšil jsem vybraného z lidu.

21

Nalezl jsem Davida služebníka svého, olejem svým svatým pomazal jsem ho.

22

A protož budeť s ním stále ruka má, ano i ramenem svým posilovati ho budu.

23

Nebudeť ho moci nuziti nepřítel, ani člověk nešlechetný trápiti.

24

Nebo potru před tváří jeho protivníky jeho, a ty, kteříž ho nenávidí, porazím.

25

Nadto pravda má a milosrdenství mé s ním bude, a ve jménu mém vyvýšen bude roh jeho.

26

A vložím na moře ruku jeho, a na řeky pravici jeho.

27

On volaje ke mně, dí: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého.

28

Já také za prvorozeného vystavím jej, a za vyššího králů zemských.

29

Na věky zachovám jemu milosrdenství své, a smlouva s ním stálá bude.

30

Učiním i to, aby na věky trvalo símě jeho, a trůn jeho jako dnové nebes.

31

Jestliže by pak synové jeho opustili zákon můj, a v soudech mých nechodili,

32

Jestliže by ustanovení mých poškvrnili, a přikázaní mých neostříhali:

33

Tedy navštívím metlou přestoupení jejich, a trestáním nepravost jejich,

34

Ale milosrdenství svého neodejmu od něho, aniž klamati budu proti pravdě své.

35

Nepoškvrnímť smlouvy své, a toho, což vyšlo z úst mých, nezměním.

36

Jednou jsem přisáhl skrze svatost svou, nesklamámť Davidovi,

37

Že símě jeho na věky bude, a trůn jeho jako slunce přede mnou,

38

Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a jako svědkové na obloze hodnověrní.

39

Ale ty jsi jej zavrhl a potupil, rozhněvals se na pomazaného svého.

40

Zavrhl jsi smlouvu s služebníkem svým, povrhls korunu jeho na zem.

41

Roztrhal jsi všecky ohrady jeho, a bašty jeho jsi rozválel.

42

Derou jej všickni, kteříž tudy jdou; jest ku posměchu i sousedům svým.

43

Vyvýšil jsi pravici protivníků jeho, obveselils všecky nepřátely jeho.

44

Ztupils i ostří meče jeho, aniž jsi dal jemu, aby ostáti mohl v boji.

45

Učinils přítrž okrase jeho, a trůn jeho svrhl jsi na zem.

46

Ukrátil jsi dnů mladosti jeho, a hanbous jej přiodíl. Sélah.

47

Až dokud, Hospodine? Na věky-liž se skrývati budeš? Tak-liž hořeti bude jako oheň prchlivost tvá?

48

Rozpomeniž se na mne, jak kratičký jest věk můj. Zdaliž jsi pak nadarmo stvořil všecky syny lidské?

49

Kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil smrti? Kdo vytrhne život svůj z hrobu? Sélah.

50

Kdež jsou milosrdenství tvá první, ó Pane? Přísahuť jsi učinil Davidovi, v pravdě své.

51

Pamatuj, Pane, na útržky činěné služebníkům tvým, a jak jsem já nosil v lůně svém potupu ode všech nejmocnějších národů,

52

Jak jsou utrhali nepřátelé tvoji, Hospodine, jak jsou utrhali šlepějím pomazaného tvého. [ (Psalms 89:53) Budiž pochválen Hospodin na věky, Amen i Amen. ]

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613