Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Žalmy 75

1

Přednímu z kantorů, jako: Nezahlazuj, žalm Azafův, a píseň.

2

Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme; nebo že jest blízké jméno tvé, vypravují to předivní skutkové tvoji.

3

Když přijde čas uložený, já právě souditi budu.

4

Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.

5

Dím bláznům: Neblázněte, a bezbožným: Nevyzdvihujte rohů.

6

Nevyzdvihujte proti Nejvyššímu rohů svých, aniž mluvte tvrdošijně.

7

Nebo ne od východu, ani západu, ani od pouště přichází zvýšení;

8

Ale Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje.

9

Kalich zajisté jest v rukou Hospodinových, a to vína kalného plný nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i kvasnice jeho vyváží, a vypijí všickni bezbožníci země.

10

Já pak zvěstovati budu skutky Páně na věčnost, žalmy zpívati budu Bohu Jákobovu. [ (Psalms 75:11) A všecky rohy bezbožníků srážím, rohové pak spravedlivého vyvýšeni budou. ]

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613