Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613
← 29

Žalmy 30

31 →
1

Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.

2

Vyvyšovati tě budu, Hospodine, nebo jsi vyvýšil mne, aniž jsi obradoval nepřátel mých nade mnou.

3

Hospodine Bože můj, k toběť jsem volal, a uzdravil jsi mne.

4

Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu.

5

Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku svatosti jeho.

6

Nebo na kratičko trvá v hněvě svém, všecken pak život v dobré líbeznosti své; z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování.

7

I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na věky.

8

Nebo ty, Hospodine, podlé dobře líbezné vůle své silou upevnil jsi horu mou, ale jakž jsi skryl tvář svou, byl jsem přestrašen.

9

I volal jsem k tobě, Hospodine, Pánu pokorně jsem se modlil, řka:

10

Jaký bude užitek z mé krve, jestliže sstoupím do jámy? Zdaliž tě prach oslavovati bude? Zdaliž zvěstovati bude pravdu tvou?

11

Vyslyšiž, Hospodine, a smiluj se nade mnou, Hospodine, budiž můj spomocník.

12

I obrátil jsi mi pláč můj v plésání, odvázal jsi pytel můj, a přepásals mne veselím. [ (Psalms 30:13) Protož tobě žalmy zpívati bude jazyk můj, a nebude mlčeti. Hospodine Bože můj, na věky tě oslavovati budu. ]

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613