Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Žalmy 20

1

Přednímu zpěváku, žalm Davidův.

2

Vyslyšiž tě Hospodin v den ssoužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jákobova.

3

Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě.

4

Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.

5

Dejž tobě vše podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň.

6

I budeme prozpěvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha našeho korouhve vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky prosby tvé.

7

Nyníť jsme poznali, že Hospodin zachoval svého pomazaného, a že jej vyslyšel s nebe svatého svého; nebo v jeho přesilné pravici jest spasení.

8

Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.

9

A protož oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a zmužile stojíme. [ (Psalms 20:10) Hospodine, zachovávejž nás, i král ať slyší nás, když k němu volati budeme. ]

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613