Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Žalmy 137

1

Při řekách Babylonských tam jsme sedávali, a plakávali, rozpomínajíce se na Sion.

2

Na vrbí v té zemi zavěšovali jsme citary své.

3

A když se tam dotazovali nás ti, kteříž nás zajali, na slova písničky, (ješto jsme zavěsili byli veselí), říkajíce: Zpívejte nám některou píseň Sionskou:

4

Kterakž bychom měli zpívati píseň Hospodinovu v zemi cizozemců?

5

Jestliže se zapomenu na tebe, ó Jeruzaléme, zapomeniž i pravice má.

6

Přilniž i jazyk můj k dásním mým, nebudu-li se rozpomínati na tebe, jestliže v samém Jeruzalémě nebudu míti svého největšího potěšení.

7

Rozpomeň se, Hospodine, na Idumejské, a na den Jeruzaléma, kteříž pravili: Rozbořte, rozbořte až do základů v něm.

8

Ó dcero Babylonská, zkažena býti máš. Blahoslavený ten, kdož odplatí tobě za to, což jsi nám zlého učinila.

9

Blahoslavený, kdož pochytí dítky tvé a o skálu je rozrážeti bude.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613