Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Žalmy 125

1

Píseň stupňů. Ti, kteříž doufají v Hospodina, podobni jsou k hoře Sionu, kteráž se nepohybuje, ale na věky zůstává.

2

Okolo Jeruzaléma jsou hory, Hospodin jest vůkol lidu svého, od tohoto času až na věky.

3

Neboť nebude státi sceptrum bezbožníků nad losem spravedlivých, aby nevztáhli spravedliví k nepravosti rukou svých.

4

Dobře učiň, Hospodine, dobrým, a těm, kteříž jsou upřímého srdce.

5

Ty pak, kteříž se uchylují k cestám svým křivým, zapudiž Hospodin s činiteli nepravosti. Pokoj přijdiž na Izraele.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613