Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

1 Tesalonickým 4

1

Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.

2

Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše.

3

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti

4

a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,

5

ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

6

Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.

7

Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.

8

Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.

9

O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.

10

A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější.

11

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.

12

Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

13

Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.

14

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

15

Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.

16

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

17

potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

18

Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost