Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Efezským 2

1

I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,

2

v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.

3

I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.

4

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,

5

probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

6

Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,

7

aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.

8

Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

9

Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

10

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

11

Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci,

12

že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.

13

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.

14

V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil

15

zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír.

16

Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.

17

Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.

18

A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.

19

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

20

Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.

21

V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;

22

v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost