Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Marek 7

1

Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.

2

Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama.

3

(Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.

4

A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.)

5

Farizeové a zákoníci se ho zeptali: "Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?"

6

Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: 'Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

7

marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.'

8

Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice."

9

A ještě řekl: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!

10

Vždyť Mojžíš řekl: 'Cti svého otce i svou matku' a 'kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí'.

11

Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: 'To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu)',

12

již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat;

13

tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho."

14

Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte:

15

Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.

16

Kdo má uši k slyšení, slyš!"

17

Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství.

18

Řekl jim: "Tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit,

19

poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje?" Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté.

20

A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje.

21

Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy,

22

cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.

23

Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."

24

Vstal a šel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit;

25

hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám;

26

ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.

27

On jí řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít dětem chléb a hodit jej psům."

28

Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech."

29

Pravil jí: "Žes to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery."

30

Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.

31

Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole.

32

Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.

33

Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka,

34

vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená 'otevři se!'

35

I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.

36

Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali.

37

Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč."

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost