Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Ezechiel 11

1

Tu mě duch zvedl a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, obrácené k východu. A hle, u vchodu do brány dvacet pět mužů. Uprostřed nich jsem uviděl Jaazanjáše, syna Azúrova, a Pelatjáše, syna Benajášova, velmože lidu.

2

Hospodin mi řekl: "Lidský synu, to jsou ti muži, kteří vymýšlejí ničemnosti a dávají v tomto městě zlou radu.

3

Říkají: »Nestavějte v blízké době domy. Město je hrnec a my jsme maso«.

4

Proto prorokuj proti nim, prorokuj, lidský synu!"

5

Duch Hospodinův se na mne snesl a Hospodin mi poručil: "Řekni: Toto praví Hospodin: Takto jste mluvili, dome izraelský, a já vím, co vstoupilo do vašeho ducha.

6

Rozmnožili jste počet skolených v tomto městě, naplnili jste skolenými jeho ulice."

7

Proto praví Panovník Hospodin toto: "Skolení, které jste v něm pohodili, jsou maso a město je hrnec; vás však z jeho středu vyvedu.

8

Bojíte se meče a já na vás meč uvedu, je výrok Panovníka Hospodina.

9

Vyvedu vás z města, ale vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám soudy.

10

Padnete mečem na izraelském pomezí. Budu vás soudit, i poznáte, že já jsem Hospodin.

11

Město se vám nestane hrncem a vy v něm nebudete masem. Budu vás soudit na izraelském pomezí.

12

I poznáte, že já jsem Hospodin, jehož nařízeními jste se neřídili a podle jeho řádů jste nejednali, nýbrž jednali jste podle zvyklostí pronárodů, které jsou kolem vás."

13

I stalo se, když jsem prorokoval, že Pelatjáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem na tvář a mocným hlasem jsem úpěl: "Běda, Panovníku Hospodine, chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?"

14

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:

15

"Lidský synu, tvým bratřím, mužům z tvého příbuzenstva a celému domu izraelskému říkají obyvatelé Jeruzaléma: »Zůstaňte si daleko od Hospodina! Tato země byla dána do vlastnictví nám.«

16

Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Ano, vzdálil jsem je mezi pronárody a rozptýlil po zemích; avšak v zemích, do nichž přišli, jsem se jim stal na ten krátký čas svatyní.

17

Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Shromáždním vás z pronárodů, posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám zemi izraelskou.

18

Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohyzdné a ohavné modly.

19

A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa,

20

aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.

21

Ale cestu těch, jejichž srdce se drží ohyzdných a ohavných model, uvalím na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina."

22

Tu zvedli cherubové křídla a kola se vznesla spolu s nimi a sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi.

23

Pak se Hospodinova sláva, která byla nad středem města, vznesla a stanula nad horou na východ od města.

24

A duch mě zvedl a přenesl do Kaldejska k přesídlencům. Stalo se tak ve vidění mocí ducha Božího; a vidění, jež jsem měl, se ode mne vzneslo.

25

I sdělil jsem přesídlencům všechno, co mi Hospodin ukázal.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost