Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Přísloví 20

1

Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.

2

Král budí hrůzu, jako když zařve mladý lev; kdo ho rozlítí, hřeší sám proti sobě.

3

Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.

4

Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude.

5

Jak hluboké vody je rada v srdci muže, muž rozumný z ní čerpá.

6

Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde?

7

Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!

8

Král sedí na soudném stolci a očima převívá vše, co je zlé.

9

Kdo může říci: "Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu"?

10

Dvojí závaží a dvojí míra, obojí je Hospodinu ohavností.

11

Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý.

12

Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin.

13

Nemiluj spánek, ať nezchudneš, nech oči otevřené a nasytíš se chlebem.

14

"Špatné, špatné", říká kupující, ale jen poodejde, už se tím chlubí.

15

Někdo má zlato a množství perel, ale nejdrahocennější skvost jsou rty plné poznání.

16

Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka, a když za cizinku, vezmi od něho zástavu.

17

Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku.

18

Úmysly se zajišťují poradou, boj veď s rozvahou.

19

Utrhač, kudy chodí, vynáší důvěrnosti, nezaplétej se tedy s mluvkou.

20

Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

21

Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané.

22

Neříkej: "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání.

23

Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého.

24

Kroky muže určuje Hospodin; jak by mohl člověk rozumět své cestě?

25

Člověku je léčkou nerozvážně říci: "Je to zasvěceno", a po slibu si to rozmýšlet.

26

Moudrý král převívá svévolníky, dá je přejet koly mlátícího vozu.

27

Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.

28

Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.

29

Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny.

30

Jizvy a modřiny vydrhnou špatnost a rány pročistí nejvnitřnější útroby.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost