Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Žalmy 85

1

Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.

2

Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.

3

Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy.

4

Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem.

5

Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení!

6

Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?

7

Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?

8

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!

9

Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!

10

Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.

11

Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.

12

Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.

13

Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. [ (Psalms 85:14) Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. ]

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost