Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Žalmy 75

1

Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Žalm; pro Asafa, píseň.

2

Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.

3

"Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.

4

Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům."

5

Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!

6

Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí!

7

Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště,

8

jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.

9

Hospodin má v ruce kalich: víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna všichni svévolníci země.

10

A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu. [ (Psalms 75:11) A všem svévolníkům srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou. ]

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost