Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Žalmy 41

1

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.

3

Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Zvůli nepřátel ho nevydávej!

4

Hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách. V nemoci mu změníš celé lůžko!

5

Pravím: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.

6

Nepřátelé o mně škodolibě mluví: "Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?"

7

Přijde-li se kdo podívat, šalebně mluví, spřádá v srdci ničemnosti, vyjde ven a mluví.

8

Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mě, zlo mi strojí:

9

"Ať na něj dolehne slovo Ničemníka; ulehl, už nepovstane."

10

I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu.

11

Ty však, Hospodine, smiluj se a dej mi povstat, abych jim to splatil.

12

Že sis mě oblíbil, poznám z toho, že nade mnou nezazní ryk nepřítele.

13

Ujal ses mne pro mou bezúhonnost, postavils mě navěky před svou tvář. [ (Psalms 41:14) Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků na věky. Amen. Amen. ]

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost