Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Žalmy 125

1

Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.

2

Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.

3

Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.

4

Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce!

5

Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemností. Pokoj s Izraelem!

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost