Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Jób 42

1

Jób na to Hospodinu odpověděl:

2

"Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.

3

Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.

4

Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.

5

Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.

6

Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu."

7

Když Hospodin k Jóbovi domluvil tato slova, řekl Elífazovi Témanskému: "Můj hněv plane proti tobě a oběma tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób.

8

Vezměte tedy za sebe sedm býčků a sedm beranů a jděte k mému služebníku Jóbovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Jób ať se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouzení, že jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób."

9

I šli Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský učinit, co jim Hospodin nařídil. A Hospodin Jóba milostně přijal.

10

Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.

11

I přišli k němu všichni jeho bratři a všechny sestry a všichni jeho dřívější známí, aby s ním v jeho domě pojedli chléb. Projevovali mu soustrast a snažili se ho potěšit po všem tom zlu, jež na něj Hospodin uvedl, a každý mu daroval po kesítě a zlatém kroužku.

12

A Hospodin Jóbovi žehnal ke konci více než na začátku, takže měl čtrnáct tisíc ovcí a koz, šest tisíc velbloudů, tisíc spřežení skotu a tisíc oslic.

13

Měl také sedm synů a tři dcery.

14

Jednu nazval Jemíma, druhou Kesía a třetí Keren-ha-púk.

15

Po celé zemi se nenašly tak krásné ženy, jako byly dcery Jóbovy. Otec jim dal dědictví jako jejich bratrům.

16

Jób potom žil ještě sto čtyřicet let a viděl své syny i syny svých synů do čtvrtého pokolení.

17

I zemřel Jób stár a sytý dnů.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost