Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

1 Mojžíšova 1

1

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

3

I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

4

Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

5

Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

6

I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"

7

Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

8

Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

9

I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.

10

Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.

11

Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.

12

Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.

13

Byl večer a bylo jitro, den třetí.

14

I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.

15

Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

16

Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

17

Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,

18

aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

19

Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20

I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"

21

I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.

22

A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."

23

Byl večer a bylo jitro, den pátý.

24

I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.

25

Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

26

I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

27

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

28

A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

29

Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

30

Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.

31

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost