1 Samuelova 5

1

Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu.

2

Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona.

3

Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo.

4

Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup.

5

(Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, až dodnes nestoupají na Dágonův práh.)

6

Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory.

7

Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!"

8

Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali.

9

Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory.

10

A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?"

11

Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. "Ať se vrátí, kam patří, jenom ať nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce.

12

Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.