Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Samuelova 31

1

Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích Gilboa.

2

Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu,

3

rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami.

4

Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni mě. Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na mě!" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj.

5

Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním.

6

Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži.

7

Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je.

8

Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho syny.

9

Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem.

10

Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanu.

11

Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem,

12

všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby, vrátili se do Jábeše a tam je spálili.

13

Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic