Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Samuelova 27

1

David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak mě Saul nechá a přestane mě hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou."

2

Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu.

3

David i jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po Nábalovi Karmelském.

4

Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat.

5

David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, ať mi poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?"

6

Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří až dodnes judským králům.

7

David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce.

8

David se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce, Girzejce i Amalekovce. (Ti totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne až k Šuru směrem k egyptské k zemi.)

9

David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom se vracel k Achišovi.

10

Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu," nebo "do Negevu Jerachmeelců," nebo "do kenijského Negevu."

11

David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji.

12

Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem už napořád."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic