1 Samuelova 11

1

Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu a budeme ti sloužit."

2

Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael."

3

Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, ať rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti."

4

Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého pláče.

5

Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše.

6

Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem.

7

Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden muž.

8

Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000.

9

Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali

10

a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné."

11

Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce až do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu.

12

Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, ať je zabijeme!"

13

Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství."

14

Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království."

15

A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu.