Soudců 10

1

Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horách

2

a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru.

3

Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let.

4

Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu. Až dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice.

5

Jair pak zemřel a byl pohřben v Kamonu.

6

Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a sidonským, bohům moábským, amonským i bohům filištínským. Hospodina opustili a nesloužili mu.

7

Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům,

8

kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v Gileádu.

9

Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení.

10

Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!"

11

Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci, Filištíni,

12

Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil?

13

Vy jste mě ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás už vysvobozovat nebudu.

14

Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen ať vás zachrání v dobách soužení."

15

Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!"

16

Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten už nemohl strádání Izraele dále snášet.

17

Amonci se tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu. Také Izraelci se shromáždili a utábořili se v Micpě.

18

Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu."