Zjevení Janovo 22

1

Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu

2

prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů.

3

A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit.

4

Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno.

5

Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.

6

Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát.

7

"Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy."

8

Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval.

9

On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu."

10

Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko.

11

Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní. Spravedlivý ať dál koná spravedlnost a svatý ať se dál posvěcuje."

12

"Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.

13

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední."

14

Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města.

15

Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.

16

"Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka."

17

Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, ať také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.

18

Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných.

19

Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných.

20

Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši!

21

Milost Pána Ježíše se všemi.