Zjevení Janovo 2

1

"Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů:

2

Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.

3

Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě.

4

Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku.

5

Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa.

6

Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i já je nenávidím.

7

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji."

8

"Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil:

9

Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.

10

Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

11

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží."

12

"Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který má ostrý dvojsečný meč:

13

Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan.

14

Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu.

15

Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů.

16

Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.

17

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá."

18

"Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz:

19

Znám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších.

20

Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům.

21

Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce.

22

Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků.

23

Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.

24

Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno.

25

Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu.

26

Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy.

27

Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí

28

- jak jsem to i já přijal od svého Otce - a dám mu jitřní hvězdu.

29

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."