Zjevení Janovo 17

1

Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách,

2

se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva."

3

A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů.

4

Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva

5

a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.

6

Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu.

7

"Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. "Já ti povím tajemství té ženy i šelmy, která ji nese, jež má sedm hlav a deset rohů.

8

Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a má vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla a není, ale znovu se objeví.

9

Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů.

10

Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas.

11

Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby.

12

Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou.

13

Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě.

14

Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní."

15

Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.

16

Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm.

17

Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění a předají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova.

18

Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země."