2 Petrův 1

1

Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista:

2

Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána.

3

Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti.

4

Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.

5

Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání,

6

k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost,

7

ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

8

Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti.

9

Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů.

10

Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete.

11

Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

12

Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali.

13

Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat,

14

neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus.

15

Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat.

16

Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy.

17

Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."

18

My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli.

19

Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.

20

Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka.

21

Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.