Jozue 5

1

Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští králové u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu.

2

V té době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele."

3

Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek.

4

Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti.

5

Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho.

6

Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypta do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji dá, totiž zem oplývající mlékem a medem.

7

Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou je totiž nikdo neobřezával.

8

Když pak byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na místě v táboře, dokud se nezotavili.

9

Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo až dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení.

10

Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka.

11

Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody té země.

12

Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země.

13

Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebo k našim nepřátelům?"

14

"Nikoli," odpověděl on. "Já jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy má můj pán pro svého služebníka?" zeptal se.

15

Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal.