Jozue 16

1

Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu

2

a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkijců do Atarotu.

3

Pak sestupuje na západ k území Jafletejců až po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, až dosáhne ke Středozemnímu moři.

4

Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim.

5

A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru až k Hornímu Bet-choronu.

6

Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od Janoachu.

7

Za Janoachem klesá k Atarotu a Naaratu, dotýká se Jericha a vybíhá k Jordánu.

8

Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody.

9

Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta města byla i s osadami.

10

Nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima až dodnes a vykonávají nucené práce.