Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Jozue 15

1

Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu až k edomské hranici, až k poušti Cin úplně na jihu:

2

Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře,

3

vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí se ke Karce

4

a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, až dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní hranice.

5

Východní hranici tvoří Mrtvé moře až po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře,

6

odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana.

7

Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, až dosáhne k En-rogelu.

8

Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim.

9

Od vrcholu té hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim).

10

Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou.

11

Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři.

12

Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů.

13

Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.)

14

Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky Anakovy,

15

a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer).

16

Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu."

17

Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu.

18

Jednou za ním přišla a nabádala ho, ať jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se jí zeptal: "Co bys ráda?"

19

"Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak jí dal studánky - Horní i Dolní Gulot.

20

Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody:

21

V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur,

22

Kina, Dimona, Adada,

23

Kedeš, Chacor, Jitnan,

24

Zif, Telem, Bealot,

25

Chacor-chadata, Keriot-checron (což je Chacor),

26

Amam, Šema, Molada,

27

Chacar-gada, Chešmon, Bet-pelet,

28

Chacar-šual, Beer-šeba, Biziotia,

29

Baala, Ijim, Ecem,

30

Eltolad, Kesil, Chorma,

31

Ciklag, Madmana, Sansana,

32

Levaot, Šilchim, Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami.

33

V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna,

34

Zanoach, En-ganim, Tapuach, Enam,

35

Jarmut, Adulam, Socho, Azeka,

36

Šaaraim, Aditaim, Gedera a Gederotaim - celkem čtrnáct měst s osadami.

37

Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád,

38

Dilhan, Micpe, Jokteel,

39

Lachiš, Bockat, Eglon,

40

Kabon, Lachmas, Kitliš,

41

Gederot, Bet-dagon, Naama a Makeda - celkem šestnáct měst s osadami.

42

Dále: Libna, Eter, Ašan,

43

Jiftach, Ašna, Neciv,

44

Keila, Achzíb a Mareša - celkem devět měst s osadami.

45

Dále Ekron, jeho vesnice a osady,

46

na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami,

47

také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami až k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře.

48

Na horách: Šamir, Jatir, Socho,

49

Dana, Kiriat-sana (což je Debir),

50

Anav, Eštemo, Anim,

51

Gošen, Cholon a Gilo - celkem jedenáct měst s osadami.

52

Dále: Arab, Duma, Ešean,

53

Janim, Bet-tapuach, Afeka,

54

Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadami.

55

Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta,

56

Jizreel, Jokdeam, Zanoach,

57

Kajin, Gibea a Timna - celkem deset měst s osadami.

58

Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor,

59

Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s osadami.

60

Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami.

61

Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka,

62

Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem šest měst s osadami.

63

Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny až dodnes.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic