Jakubův 5

1

A teď vy, boháči - plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají.

2

Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli,

3

vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny!

4

Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů!

5

Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky!

6

Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil.

7

Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť.

8

I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.

9

Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích!

10

Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu.

11

Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť "Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný."

12

Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale ať vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni.

13

Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály.

14

Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.

15

Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.

16

Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.

17

Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku.

18

Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu.

19

Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět.

20

Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.