Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Židům 1

1

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky,

2

ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.

3

On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

4

Tento Syn o tolik převyšuje anděly, oč vznešenějšího jména se mu dostalo.

5

Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým"? A znovu: "Já jemu budu otcem a on mi bude Synem."

6

A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!"

7

O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny,"

8

ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.

9

Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé."

10

A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa.

11

Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí.

12

Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí!"

13

A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"?

14

Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic