Titovi 3

1

Připomínej jim, ať se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, ať jsou vždy připraveni konat dobro,

2

ať o nikom nemluví zle, ať jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem ať vždy prokazují vlídnost.

3

I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkoším, žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti.

4

Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha,

5

spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého,

6

kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista.

7

Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme.

8

Toto je jistá pravda a chci, abys na ní trval: ať se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi.

9

Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.

10

Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj.

11

Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou.

12

Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu.

13

Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo.

14

Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční.

15

Všichni, kdo jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi.