Titovi 2

1

Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení.

2

Starší muži ať jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.

3

Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty.

4

Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti,

5

být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.

6

Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky.

7

Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost,

8

mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého.

9

Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají

10

a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha.

11

Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem.

12

Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,

13

v očekávání té požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.

14

On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.

15

Toto uč. Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.