2 Timoteovi 4

1

Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království:

2

Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.

3

Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.

4

Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.

5

Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.

6

Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu.

7

Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.

8

Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.

9

Udělej vše, abys ke mně brzy přišel.

10

Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.

11

Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.

12

(Tychika jsem totiž poslal do Efesu.)

13

Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny.

14

Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků.

15

Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům.

16

Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili - kéž jim to není počítáno!

17

Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy.

18

A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

19

Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům.

20

Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu.

21

Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci.

22

Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.