2 Timoteovi 3

1

Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy.

2

Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní,

3

bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra,

4

zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha.

5

Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.

6

Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami,

7

které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy.

8

Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi.

9

Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou.

10

Ty sis však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost.

11

Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vysvobodil.

12

Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši.

13

Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni.

14

Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil.

15

Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše.

16

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,

17

aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.