2 Timoteovi 2

1

Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši.

2

Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.

3

Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista.

4

Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen.

5

Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel.

6

I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu.

7

Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.

8

Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je mé evangelium.

9

Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech.

10

Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši.

11

Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.

12

Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.

13

Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe!

14

Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova - nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů.

15

Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.

16

Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha.

17

Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos,

18

kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.

19

Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin ví, kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost."

20

Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí.

21

Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo.

22

Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

23

Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky.

24

A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit

25

a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu

26

a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.