1 Timoteovi 5

1

Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,

2

starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě.

3

Prokazuj úctu osamělým vdovám.

4

Pokud má vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí.

5

Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách.

6

Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa.

7

Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné.

8

Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.

9

Mezi vdovy v péči církve ať je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou,

10

je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu.

11

Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát

12

a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti.

13

Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří.

14

Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám.

15

Některé se už totiž odvrátily za satanem.

16

Jestliže má někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, ať se o ně stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé.

17

Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.

18

Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu."

19

Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové.

20

Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň.

21

Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.

22

Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.

23

Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.

24

Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale až potom.

25

Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty.