1 Timoteovi 3

1

Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci.

2

Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.

3

Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk,

4

který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti.

5

(Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)

6

Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení.

7

Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.

8

Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři,

9

ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí.

10

Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží.

11

Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné.

12

Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.

13

Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.

14

Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu.

15

Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.

16

Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.